Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣ

 

Der elektrische Telegraph ist ein Gerät, durch das schiftliche Zeichen mit Hilfe des elektronischen Storms von einer Station zur anderen übertragen warden.

Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος είναι μια συσκευή με την οποία γραπτά σημεία μεταδίδονται από τον ένα σταθμό στον άλλο με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Jeder Telegrafensystem besteht aus:

  • Die Stormquelle
  • Die Maschine – der Sender für die Produktion von intermittierender Elektrizität
  • Die Maschine – der Empfänger von intermittierendem Elektrizität und deren Umwandlung in schriftliche Zeichen
  • Die Leitung für die Übertragung von Storm von einer Station zu einer anderen

Κάθε τηλεγραφικό σύστημα αποτελείται από:

  • την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας
  • το μηχάνημα - πομπό για την παραγωγή διακοπτόμενου ηλεκτρικού ρεύματος,
  • το μηχάνημα - δέκτη για τη λήψη των διακοπτόμενων ρευμάτων και τη μετατροπή τους σε γραπτά σήματα
  • τη γραμμή για τη μεταβίβαση του ρεύματος από τον ένα σταθμό στον άλλο

Die erste Telegraphenmaschine wurde 1838 von Samuel Morse erfunden.

Η πρώτη τηλεγραφική μηχανή εφευρέθηκε από τον Σάμιουελ Μορς το 1838.

Morse glaubte, er könne mit zwei Drähten zeitweise Strom übertragen. Die Feiertage würden die Buchstaben des Alphabets darstellen